Bảo trì và Vận hành
Maintenance and operation

Thông qua các dịch vụ như quản lý và xử lý sự cố, chúng tôi có thể xây dựng một hệ thống vận hành tối ưu cho khách hàng để giảm thiểu các sự cố trên hệ thống và hệ thống mạng. Phạm vi hỗ trợ có thể được tùy chỉnh theo tình huống và môi trường của khách hàng. Cùng với các công cụ tự động và hệ thống giám sát có người túc trực 24h, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ không bị gián đoạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ trợ giúp cho người dùng cuối và nhân viên của công ty khách hàng.

Các dịch vụ chính được cung cấp

Bảo trì Chúng tôi sẽ xử lý các lỗi, thực hiện kiểm tra thường xuyên và sửa chữa.
Vận hành Chúng tôi cung cấp giám sát và hỗ trợ liên tục.
Trợ giúp Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi và vấn đề của người dùng cuối và nhân viên.

Thành tích kinh doanh

 • Hỗ trợ vận hành hệ thống nền cho các công ty
 • Hỗ trợ vận hành ứng dụng khác nhau
 • hỗ trợ hạ tầng trong trong công ty
 • Giám sát mạng
 • Vận hành và bảo trì trang web
 • Quản lý dữ liệu / vận hành cơ sở dữ liệu
 • Dịch vụ di chuyển dữ liệu
 • Vận hành và bảo trì máy chủ khác nhau
 • Dịch vụ cài đặt môi trường hệ thống ban đầu
 • Trợ giúp sản phẩm
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống nền cho các công ty
 • Hỗ trợ vận hành ứng dụng khác nhau
 • hỗ trợ hạ tầng trong trong công ty
 • Giám sát mạng
 • Vận hành và bảo trì trang web
 • Quản lý dữ liệu / vận hành cơ sở dữ liệu
 • Dịch vụ di chuyển dữ liệu
 • Vận hành và bảo trì máy chủ khác nhau
 • Dịch vụ cài đặt môi trường hệ thống ban đầu
 • Trợ giúp sản phẩm